Tỉnh tổng của N giá trị lớn nhất trong cột hoặc dòng sử dụng hàm LARGETính tổng của N giá trị lớn nhất

=SUMPRODUCT(LARGE(vùng_dữ_liệu,{1,2,N}))

Nếu bạn cần tính tổng của N giá trị lớn nhất trong một mảng, các bạn có thể sử dụng công thức trên. Trong công thức trên, vùng_dữ_liệu là nơi chứa dữ liệu của bạn trên bảng tính. Tuỳ theo bạn muốn tính bao nhiêu giá trị lớn nhất trong vùng này mà N sẽ thay đổi theo. Cụ thể như sau:

Trong hình trên, công thức để tính tổng của 3 giá trị lớn nhất là:

=SUMPRODUCT(LARGE(A3:A12,{1,2,3}))

Công thức này được hiểu như sau:

=LARGE(A3:A12,2)

Hàm LARGE trả về cho chúng ta giá trị lớn thứ 2 trong mảng A3:A12, đó là số 9. Nếu chúng ta muốn hàm này trả cho chúng ta 3 giá trị lớn nhất thì thay vì con số 2 ở công thức trên, chúng ta viết {1,2,3}, và kết quả được hàm LARGE trả lại trong trường hợp này là {8,9,10}. Vì kết quả này được trả lại ở dạng mảng, nên chúng ta có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT để tính tổng của mảng này. Hướng dẫn chi tiết về hàmSUMPRODUCT ở đây

Việc sử dụng SUMPRODUCT tránh cho chúng ta việc phải dùng công thức mảng. Nếu sử dụng công thức mảng, chúng ta viết như sau:

{=SUM(LARGE(A3:A12,{1,2,3}))}

Chú ý vì là công thức mảng nên bạn cần bấm CTRL + SHIFT + ENTER khi nhập.

Khi cần tính tổng nhiều giá trị lớn nhất, việc viết {1,2,3} trở nên không hiệu quả: tính tổng của 20 giá trị lớn nhất trong cột, công thức sau đây có thể được sử dụng:

=SUMPRODUCT(LARGE(vùng_dữ_liệu,ROW(INDIRECT("1:20"))))

Và bài tập về nhà cho mọi người là viết công thức để tính tổng của N số nhỏ nhất trong 1 cột (Gợi ý: có hàm SMALL).

Cảm ơn các bạn đã đọc, sẽ LIKEChia Sẻ

Các kiến thức liên quan:

Excel cơ bản

Sử dụng hàm SUMPRODUCT trong Excel

Có thể bạn sẽ quan tâm đến những bài viết sau

Bình luận Facebook
Đánh giá bài viết này


Hiện nút
Ẩn nút